d.d. 02-11-2021

Drentse Sleutels verhuurt alleen chalets aan personen van 18 jaar en ouder met het doel om vakantie te vieren / te recreëren. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn tijdens het verblijf en ook daadwerkelijk elke dag van de verblijfsperiode aanwezig te zijn.

Drentse Sleutels behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – een boeking te weigeren. Bij de boeking wordt een aanbetaling gevraagd, na het voldoen van de aanbetaling wordt de boeking definitief gemaakt. De bevestiging van de boeking dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, uiterlijk 5 dagen na datum van de bevestiging en vóór aanvang van het verblijf. 

Het resterende bedrag dient 4 weken voor aanvang van het verblijf te zijn overgemaakt aan Drentse Sleutels. U ontvangt een mail met bevestiging dat het bedrag is ontvangen. (zie artikel 7)

Is de termijn tussen de boeking en aanvang van uw verblijf korter dan 4 weken, dan dient u het gehele bedrag in een keer over te maken. 

Bent u binnen 2 werkdagen na de boeking niet in het bezit van een bevestiging of ontvangt u binnen 5 werkdagen geen bevestiging van overgemaakte aanbetaling of restbedrag, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Drentse Sleutels. 

2. Boeken op lange termijn 

Wilt u een chalet boeken in een periode waarvoor de huursommen nog niet bekend zijn, dan kunt u per mail (drentsesleutels@hotmail.com) contact opnemen met Drentse Sleutels met vermelding van de gewenste periode, gewenste chalet en de duur van het verblijf. Binnen 2 werkdagen nemen we contact met u op.  

3. Prijs 

De prijzen op www.drentsesleutels.nl zijn niet bindend. Drentse Sleutels behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/ of een toeslag in rekening te brengen, bijvoorbeeld ten gevolge van (maar niet beperkt tot) een wijziging van aan ons doorberekende kosten als energieprijzen. De op de bevestiging/ factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/ of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging/factuur door Drentse Sleutels is verzonden. 

4. Huurprijs inclusief 

Bij de huurprijs van het chalet is inbegrepen: 

 • Gas en elektriciteit; 
 • Waterverbruik; 
 • Beddengoed;
 • Netflix;
 • Wifi 

5 Bedlinnen pakketten & schoonmaak

Het bedlinnen zit bij de huurprijs in.

De verplichte eindschoonmaak bedraagt 55 euro. Deze kosten zijn niet opgenomen in de prijs per overnachting, maar worden eenmalig per boeking berekend. 

6. Huisdieren 

Het meenemen van uw huisdier is toegestaan (maximaal 1 huisdier per chalet).  Voor huisdieren wordt eenmalig 20 euro berekend.  De huisdieren hebben geen toegang tot slaapkamer en badkamer. Uw huisdier dient vrij te zijn van ongedierte. Buiten het chalet is het verplicht uw hond aangelijnd te houden en uitlaten gebeurd buiten het park, hierop wordt gecontroleerd.  

7. Betalingen

a)  Bij boekingsbedragen boven de € 150,00 dient u een aanbetaling te doen. Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van het verblijf in het bezit zijn Drentse Sleutels. 

b)  Boekingsbedragen tot € 150,00 dient u onmiddellijk in het geheel te voldoen. 

c)  Bij boeking binnen 4 weken vóór aanvang van uw verblijf dient het gehele boekingsbedrag ineens via bankoverboeking voldaan te worden. 

d)  Bij niet-tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim en is Drentse Sleutels gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan u. 

U bent aansprakelijk voor alle schade die Drentse Sleutels als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Drentse Sleutels in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. In ieder geval bent u een ontbindingsvergoeding verschuldigd van 50% van de huursom bij ontbinding meer dan 4 weken vóór de geplande aanvangsdatum van het verblijf en gelijk aan de totale huursom bij ontbinding binnen 4 weken vóór aanvang van het verblijf. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend met de te betalen ontbindingsvergoeding en de eventueel verschuldigde vergoeding van overige schade. Indien nog niets betaald is, worden bovengenoemde bedragen in rekening gebracht. De (aan)betaling van het bepaalde onder a, b, c en d dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van Drentse Sleutels.  

8. Wijzigingskosten 

Indien u, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Drentse Sleutels niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van Drentse Sleutels of, en in hoeverre, aan deze wijzigingen tegemoet wordt gekomen. Mochten wijzigingen kosten met zich meebrengen dan worden deze gecommuniceerd met de huurder en doorberekend. 

9. Annuleringen 

Bij annulering zijn de volgende bepalingen van toepassing: 

 1. Bij annulering meer dan 4 weken vóór aanvang van het verblijf is 30% van de huursom verschuldigd.
 2. Bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang van het verblijf is de volledige huursom verschuldigd. 
 3. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het totaalbedrag van de boeking verschuldigd. 

De betaling van het bepaalde onder a, b en c dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum in het bezit te zijn van Drentse Sleutels. 

dd. 19 mei 2020

4.  Indien de overheid het dwingende advies geeft niet te reizen binnen Nederland, geldig voor de periode waarin u in een Drentse Sleutels chalet zou verblijven, en u beslist aan dit advies gehoor te geven, ontvangt u het door u betaalde bedrag binnen 5 werkdagen terug. Deze annulering verzendt u per mail en nadat ontvangst van de annulering is bevestigd, gaat de termijn van 5 werkdagen in.  

10. Aankomst en vertrek 

a)  Procedure vóór aankomst: u ontvangt circa 5 werkdagen van tevoren actuele informatie. Zo kunt u zich optimaal voorbereiden op uw verblijf. 

b)  Aankomstprocedure: u krijgt per mail/app van ons een code voor de sleutelbox die zich op de veranda bevindt. Ook krijgt u van ons een routebeschrijving om bij het chalet te komen. Aankomst vanaf 15.00 uur. 

c)  Op de dag van vertrek dient u het chalet vóór 10.00 uur te verlaten, dit in verband met de schoonmaak van het chalet. De sleutel van het chalet bergt u voor vertrek weer op in de sleutelbox op de veranda. 

11. (Huishoudelijk) Reglement 

Teneinde het verblijf voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de voor het park vastgestelde (gedrags)regels, zoals overeengekomen met de eigenaren op Outback. Belangrijke afspraken zijn:

 • Honden en katten dienen te allen tijde aangelijnd te zijn, buiten de eigen tuin, in het park. Honden worden niet alleen achter gelaten als zij tijdens deze periode onrustig gedrag vertonen. Huisdieren worden buiten het park uitgelaten. 
 • Er wordt de hele dag en nacht rekening gehouden met de behoefte aan rust van alle mensen die op het park aanwezig zijn. Muziek wordt op laag volume afgespeeld, luidruchtige activiteiten worden zoveel mogelijk beperkt en blaffende honden worden tot stilte gemaand. 
 • Barbecues en vuurkorven worden zo gebruikt, dat ze geen overlast bezorgen voor buren en voorbijgangers. Open vuren zijn ten strengste verboden.
 • Er wordt rekening gehouden met de nachtrust tussen 22.00 en 7.00 uur. 
 • De maximum snelheid in het park is 20 km/uur
 • Auto’s kunnen niet op het park gewassen of gerepareerd worden.
 • Voor het buiten drogen van wasgoed is alleen een droogmolen of -rek toegestaan, bij voorkeur uit het zicht. 
 • Het huishoudelijk afval moet worden gescheiden en ingeleverd bij de vuilnisplaats aan het begin van het park in de grote container. Deze werkt op muntjes en worden aan u verstrekt bij uw verblijf. Nieuwe muntjes zijn verkrijgbaar bij de receptie. 

12. Zwemmen & recreëren in en rondom Ermerstrand 

Zwemmen, waterskiën en recreëren is mogelijk in het gedeelte dat daarvoor is aangewezen van het recreatiemeer. Drentse Sleutels is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de veiligheid en de communicatie over de regels rondom deze veiligheid bij, in en rondom het ‘Ermerstrand’. 

13. Overmacht 

Overmacht van de zijde van Drentse Sleutels bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Drentse Sleutels daaronder begrepen oorlogs- en epidemiegevaar, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen. 

14. Aansprakelijkheid 

a)  Drentse Sleutels draagt geen aansprakelijkheid voor: 

 • diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het chalet 
 • het onklaar raken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het park. 

b)  De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/ of schade die voor Drentse Sleutels en/of enige derde ontstaat als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf of van derden die zich door hun toedoen in het chalet bevinden alsmede voor alle schade die veroorzaakt is door een dier en/of zaak die zij onder zich hebben. 

c)  Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van het chalet kunnen tot 4 weken na het verblijf aanvullende (schoonmaak) kosten worden doorberekend aan de hoofdhuurder. Na ontvangst van de factuur van deze doorberekende kosten dienen deze binnen 14 dagen te zijn overgemaakt aan Drentse Sleutels.  

15. Klachten, verbeteringen en ideeën. 

Ondanks alle zorgvuldigheid van Drentse Sleutels kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct aan uw contactpersoon van Drentse Sleutels voor te leggen om de leiding in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 1 maand na vertrek uit het park de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen per mail aan Drentse Sleutels. 

Drentse Sleutels probeert elke klacht als een aanbeveling te behandelen en wordt daarom zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Ook als u suggesties tot verbeteringen heeft, dan wordt Drentse Sleutels daar graag van op de hoogte gebracht tijdens uw verblijf via uw contactpersoon, daarna via de mail. 

16. Dagbezoekers & hun eventuele huisdieren

Indien u bezoek ontvangt, voor maximaal 1 dag en deze gast of gasten niet overnachten, hoeft u dit niet bij Drentse Sleutels te melden. Vanzelfsprekend houden ook deze gasten zich aan alle afspraken en regels waarmee u als hoofdboeker akkoord bent gegaan. De hoofdboeker is aansprakelijk voor de consequenties van het niet nakomen van deze afspraken door dagbezoekers. 

Dagbezoekers parkeren op de daarvoor aangewezen plekken (bij uw chalet als daar nog plek is en anders aan het begin van het outback-park).

Het maximale aantal huisdieren per chalet blijft 2. Dagbezoekers kunnen dus geen hond meenemen als er al 2 huisdieren bij u verblijven. 

Feesten en partijen met meer dan 20 personen in en rondom een chalet zijn niet toegestaan. Er wordt 24 uren per dag rekening gehouden met de wensen rondom rust van de medegebruikers van het park. 

17. Foto’s en video’s 

Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezelt of zich door zijn of haar toedoen in het park bevindt, hetzij een dagbezoeker toevallig op een foto en/of een video staat die (op)genomen werd voor afbeelding in een Drentse Sleutels publicatie en/of voor weergave op een internetsite van Drentse Sleutels wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is. Aan de beelden in flyers, folders, op www.drentsesleutels.nl en social media kunnen geen rechten worden ontleend. 

18. Algemeen

 • Op uw boeking is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Drentse Sleutels. 
 • Op de inhoud van de (digitale) publicaties van Drentse Sleutels zijn wijzigingen voorbehouden. 
 • De digitale versie van de Algemene Voorwaarden van Drentse Sleutels (zie www.drentsesleutels.nl) is leidend.